oct 272016
 

escut_sa_pobla-01

D’acord amb l’aprovat per l’Assemblea General Ordinària del passat 21 d’Octubre, es convoca eleccions a la presidència de la penya, les quals tendran lloc el dia 18 de Novembre al local social.

A continuació hi ha les bases i el calendari per la presentació de candidats, que comes natural han de ser socis de la nostra penya.

1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El 3 de Novembre, termini de presentació de candidatures. Aquestes s’hauran de presentar al President de la Junta Electoral, D. Pere Aguiló Payeres, al domicili Plaça Major, 9 de Sa Pobla (telèfon 625404761).

2. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES

Dins els cinc dies següents es farà la proclamació de candidatures i es publicarà el cens electoral.

3.RECLAMACIONS

Després de publicar les candidatures començarà un termini de cinc dies per formular-hi possibles reclamacions. Les reclamacions s’han de resoldre dins els tres dies següents d’haver-se exhaurit el termini.

4. ELECCIONS

Les eleccions a la Presidència de la Penya Barcelonista Sa Pobla es celebraran el dia 18 de novembre del 2016 a la seu social (carrer major, 4-1è Sa Pobla) de 18 h a 21 hores en cas de presentar-se més d’una candidatura.

Sa Pobla, a 26 d’octubre de 2016

La Junta Electoral

Penya Barcelonista Sa Pobla

Perdona, ara mateix el comentari está tancat